شنبه 27 شهریور‌ماه سال 1389

خدا...

   امشب آخرین "کاش" هایم را بوسیدم و گذاشتم کنار شش دفتر مثنوی معنویِ عزیزم. 

 

   خداحافظ ، عاشقانه ها...