سه‌شنبه 27 مهر‌ماه سال 1389

جیغ!

   حافظه که با آدم لج کند نوبر است

   که منتظر نماند تا به آن رجوع کنی

   که خودش داد بزند

   گوش هایت را بگیری

   جیغ بزند


   وقتی پرده ی گوشت لرزید می فهمی مقاومت بی فایده است

   لبخند میزنی


   ای حافظه ی لجباز دوست داشتنی!

   نمیدانی چقدر این مغلوب شدن را محتاجم...