دوشنبه 1 آذر‌ماه سال 1389

«بوسه ای روی کاغذ»نوشته می شوم ; الان

روی کاغذی که خالی نیست 

می نشینم روی سطرها 

کنار حرف های پراکنده 

کنار کلمات دوست داشتنی

میان ابرهای سفید و پنبه ای

میان شوق ، اگرچه از راه دورکلمه نشده ام هنوز

باشد برای بعد