پنج‌شنبه 2 دی‌ماه سال 1389

« ببار »

   

   باریدن بهانه نمی خواهد

   احتیاجی به زمین هم نیست

   خودم هستم و خیس می شوم


   گِل می شوم

   تنم را سیل ها می سایند

   درخت و گل و گلبرگ که نیست

   شاید علف های هرزه ام کنده شوند


   بعد از همه ی اینها

   به خدا احتیاجی به آسمان نیست

   خودم هستم و آفتابی می شوم