شنبه 11 دی‌ماه سال 1389

« این خدای منه ... »


   اندرونی کاندرون ها مست ازوست         نیستی کین هستهامان هست از اوست

   کهربای فکر و هر آواز او                         لذت الهام و وحی و راز او