جمعه 3 تیر‌ماه سال 1390

تبعید


عمری پی آرایش خورشید شدیم
آمد ظلمات عصر و نومید شدیم‌
دشوارترین‌ شکنجه‌ این‌ بود که‌ ما
یک‌ یک‌ به‌ درون خویش‌ تبعید شدیم
(شفیعی کدکنی)