چهارشنبه 7 دی‌ماه سال 1390

به جای تو

دنبال خودم نمی گردم چون قرار است نباشم. تقاص است یا نه نمی دانم. اینکه به جای تو باشم...