چهارشنبه 10 اسفند‌ماه سال 1390

ساده اما محکم

یک تصمیم ساده یعنی اینکه تو هی با خودت نجنگی برای گرفتنش.

یعنی تو خیلی ساده بگویی من تصمیم گرفته ام که... و از گفتنش نترسی.

یعنی آنقدر مطمئن باشی که نظرات دیگران تو را به شک نیندازد.

من آرزوی یک تصمیم ساده را دارم.

ساده اما محکم