شنبه 27 آبان‌ماه سال 1391

درد

هر طرف که می چرخم دردم بیشتر می شود. این تن کوفته و کبود از من بدش می آید. مدیونش هستم. جبران می کنم...