چهارشنبه 25 بهمن‌ماه سال 1391

خورشید

خوابم و بیدار

آن دایره ی خوش رنگ، ماه است یا خورشید؟ 

هوا که نارنجی ست

پس چرا ساعت 2 نصفه شب است؟

لحاف را محکمتر به خود می پیچم

شبیه آتش زیر خاکستر شده ام

سرد و بی رمق اما آماده ی شعله کشیدن

چرا صبح نمی شود؟