یکشنبه 17 مرداد‌ماه سال 1395

ماه و خورشیدمن در آغوش ماهم

سرد است

اما امن

...

دیگر پوستم جای سوختن نداشت

از حرارت خورشیدی که یک بار طلوع کرد

و صدبار رفت

............................................

پ.ن:  تسلیت ...