دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1392

بیا

می نویسی از تمام آنچه داشتیم و نداشتیم. از رویاها، نورها و لبخندها

می نویسم از تو که نیستی... 

و همه چیز؛ رویاها و نورها و لبخندها بی تو فقط کلمه اند.

من تجسم کلمه هایمان را از تو می خواهم... 

بیا