پنج‌شنبه 20 تیر‌ماه سال 1392اگر می دانم که نمی خوانی، و باز می نویسم:"تولدت مبارک" به جای اینکه بگویم و بشنوی، فقط یک دلیل دارد.
می نویسم برای دل خودم. یعنی این تبریکی ست به دل خودم که با تو خوشحال است و وجودت برایش مبارک.
حتی حالاکه کنارم نیستی.
پس می نویسم:
دلم! تولدش مبارک