یکشنبه 28 شهریور‌ماه سال 1389

نفس

نفسم در نمیاد 

به چِشَم خواب نمیاد 

دل من تو رو می خواد 

دل من تو رو می خواد 

دل من تو رو می خواد 

دل من تو رو می خواد 

دل من تو رو می خواد 

دل من تو رو می خواد 

چشم من تا ابد گریه می خواد 

 

 .............................................

درون سینه ام دردیست خونبار 

که همچون گریه می گیرد گلویم 

غمی آشفته دردی گریه آلود 

نمی دانم چه می خواهم بگویم