یکشنبه 3 دی‌ماه سال 1391

نگاه

به احترام یک نگاه ایستادم

نگاهی که رو به من نبود اما گرم بود

گرم ِ گرم

و حالا چرخید

-نگاه را می گویم-

سرد شد

سرد ِ سرد

...

نشستم