یکشنبه 1 بهمن‌ماه سال 1391

تو و سیب و سکوت...

پیشنهاد می کنم یک بار وقتی تنها هستید یک سیب بزرگ و سفت بردارید و در سکوت کامل به گاز زدن سیب مشغول شوید. لطفاً جرزنی نکنید! و از هیچ وسیله ای که باعث شود راحت تر سیب را بخورید مثل چاقو یا پیش دستی استفاده نکنید و بگذارید موقع گاز زدن آب سیب بریزد روی چانه و احیاناً لباستان! نترسید! هیچ آدمی کنارتان نیست که خجالت بکشید. تازه کار بدی نمی کنید که! می خواهید یک سیب را با تمام وجود حس کنید. و این خیلی هم خوب است.

صدای گاز زدن سیب یکی از خوشایندترین صداهاست که باعث می شود بعد از هربار گاز زدن ناخوداگاه خنده تان هم بگیرد.

به این می گویند یک مهمانی سه نفره با حضور تو و سیب و سکوت...

امتحان کنید :)